Liturgia Mszy Świętej – 4 czerwca

1515

POBIERZ DO DRUKU W PDF>>>
—————————————————–
LITURGIA NA UROCZYSTOŚĆ (Msza o jednym Pasterzu, MR, s. 31”, Prefacja o Pasterzach nr 73, Czytania: Iz 35,1-7a, Ps 145, 1Kor 13,1-7; Mk 7,31-37)
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO FILIPA SMALDONE
====================================================
Dzień celebracji liturgicznej: 4 CZERWCA
Kolor szat liturgicznych: BIAŁY

Św. Filip Smaldone (27.07.1848 – 4.06.1923), włoski duchowny katolicki, założyciel Zgromadzenia Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc, patron niesłyszących. Pochodził on z Neapolu, ale do seminarium wstąpił w Rossano Calabro. W dniu 23 września 1871 otrzymał święcenia kapłańskie. Założył specjalny dom dla niesłyszących. Od 1885 roku pracował w Lecce, i tam otworzył wraz z trzema innymi siostrami zakład dla osób niesłyszących. Tam też założył zgromadzenie Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc. Zmarł 4 czerwca 1923 roku na skutek powikłań związanych z cukrzycą. Beatyfikował go 12 maja 1996 roku Jan Paweł II, a kanonizował go 15 października 2006 roku Benedykt XVI i ustanowił jego wspomnienie liturgiczne na dzień 4 czerwca.

Zgromadzenie Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc, żeński zakon powołany do pracy z niesłyszącymi, założył w 1885 roku św. Filip Smaldone. Obecnie zgromadzenie działa głównie we Włoszech i Brazylii. Siostry Salezjanki Najświętszych Serc prowadzą 12 szkół dla głuchych, mają 49 domów zakonnych. Od kilku lat są także w Rudniku nad Sanem (Podkarpacie, Polska).

Modlitwa:
Boże wszelkiej pociechy, który powołałeś św. Filipa Smaldone, kapłana, aby był Ojcem i Nauczycielem głuchych, pozwól nam, za Jego wstawiennictwem, poświęcić nasze życie służbie bliźniemu, abyśmy mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


ANTYFONA NA WEJŚCIE
Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu.

 KOLEKTA
Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Filipa, kapłana, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem, + spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, * i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Uszy głuchych się otworzą (Iz 35,1-7a)

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić».
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 145 (144), 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 8a)

 Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.


Refren.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE Hymn o miłości (1 Kor 13, 1-13)

 Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.
Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (por. Mt 4, 23)

Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus głosił Ewangelię o Królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Uzdrowienie głuchoniemego (Mk 7,31-37)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».
Oto słowo Pańskie

MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale, + pokornie Cię prosimy, * aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ŚWIĘTYCH PASTERZACH, MR nr 73

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. (Mt 28,20)

MODLITWA PO KOMUNII
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, + spraw, abyśmy naśladując świętego Filipa Smaldone, * nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa Pana naszego.

Oprac. Siostry Salezjanki Najświętszych Serc w Rudniku nad Sanem
i Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej (2018)