Charyzmat edukacyjny

733

CHARYZMATEM EFFATHA JEST DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA …

My, Siostry Salezjanki Świętych Serc, oddajemy nasze życie konsekrowane Bogu, żyjąc we wspólnocie dla posługi na rzecz dzieci głuchych, „szlachetnych i świętych skarbów”, „wyrzutków czasu” (św. F. Smaldone), ponieważ, z profesjonalizmem i miłością, można im pomóc odnaleźć się w Kościele i w społeczeństwie oraz wychować do odpowiedzialności i dojrzałości w działaniu. Mamy poszerzać te duszpasterskie horyzonty dzieci, młodzieży i ludzi, poprzez kulturę i pracę, które łączą się z wiarą.

… W KONSTRUKCJACH SPECJALISTYCZNYCH

Uważamy strukturę szkolną i centra logopedyczne za odpowiednie środki do ewangelizacji; dlatego stwarzamy środowisko dostosowane do adresatów naszej misji edukacyjnej, która realizowana jest w stylu uprzejmości, cierpliwości, łagodności, rozsądku, nadziei na sukces akademicki, ale przede wszystkim formacja.
Współpracujemy ze świeckimi, którzy uczestniczą w projekcie edukacyjnym i celach Instytutu.

… DOJRZEWANIE PEDAGOGICZNYCH KONWEKCJI – DYDAKTYKA

Eksperymentowaliśmy z wartością integracji, przekształcając klasy specjalne w zintegrowane; zastosowaliśmy metodologię dwujęzyczną, pokonując czysty oralizm; rozszerzenie usług edukacyjnych poza obowiązkowe szkolnictwo poprzez utworzenie szkół średnich II stopnia i ośrodków zawodowych; działanie to umożliwił zespół medyczno-psychopedagogiczny w ośrodkach.

… PONENDO W CENTRUM OSOBY

Przywołując wskazania Ojca Założyciela i tradycje Instytutu, przekształcamy miejsca misji w środowiska rodzinne, harmonijne, motywujące i otwarte na dynamizm życia, gdzie kluczowe pozostają: centralne miejsce osoby i chrześcijańska wizja człowieka i każdej rzeczywistości.

… Z UWAGI NA STAŁE FORMACJE CHRZEŚCIJAŃSKIE

Głusi, niewielka część jednego Kościoła Chrystusowego, musi łączyć wiarę z życiem na różnych etapach działania. Dlatego w centrach duszpasterskich siostra salezjanka im towarzyszy, wspiera ich, informuje i przygotowuje, ponieważ orędzie Chrystusa staje się światłem w ich wyborach i ukierunkowuje ich postępowanie.